Duurzaamheid.

Eco. En logisch. De duurzaamheid van Huber Parking.

Parkhäuser und Nachhaltigkeit

Claim.

Toekomstbestendige parkeergarages die op lange termijn hun waarde behouden.

De bouwsector is in grote mate verantwoordelijk voor de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen: het meest duurzame gebouw is datgene wat niet gebouwd wordt. Daarom is ons streven altijd gericht op het bouwen van parkeergarages die zo lang mogelijk standhouden. Moderniseringen, uitbreidingen en toevoegingen aan bestaande parkeerplaatsen zijn ecologisch gezien zeer zinvol, en we adviseren u hierin graag. Voor nieuwbouwprojecten streven we naar ecologische, sociale en economisch duurzame oplossingen. Belangrijke aandachtspunten zijn energie-efficiëntie, behoud van grondstoffen, water- en afvalmanagement, comfort en gezondheid van gebruikers, evenals de integratie van mobiliteitsoplossingen. Om al deze factoren te beheersen, moet men de gehele levenscyclus overwegen en inzicht hebben in alle betrokken disciplines – van analyse tot circulariteit en van app-interface tot waterreservoir. Duurzaamheid vereist logica en een systeem: de projecten van Huber Parking worden intelligent gepland, hoogwaardig uitgevoerd en professioneel onderhouden. Een zorgvuldige selectie van bouwmaterialen en een duurzame afwerking zijn cruciaal: we beschermen onze oppervlakken met systemen die zowel de levensduur van de parkeergarages verlengen als hun visuele aantrekkingskracht verbeteren. Het resultaat voor u: toekomstbestendige parkeergarages die op lange termijn hun waarde behouden.

Certificering.

Duurzaamheid is te bewijzen.

Milieubewust ondernemen kan worden gecertificeerd. Huber Parking adviseert u graag over de relevante mogelijkheden. Certificeringen die de duurzaamheid van parkeergarages beoordelen zijn onder andere BREEAM, DGNB en LEED. Levenscyclusanalyses kunnen worden gebruikt om de CO2-voetafdruk van het geplande gebouw tijdens de offertefase te bepalen en, afhankelijk van de resultaten, te optimaliseren door de juiste aanpassingen te doen. Als gebouweigenaar kunt u op deze manier CO2-besparingen beïnvloeden door actieve beslissingen te nemen.

Materialen en constructie.

Minder is meer.

Grondstoffen- en materiaalbeheer

Een goed doordacht concept en ontwerp zijn essentieel om ervoor te zorgen dat u het duurzaamheidspotentieel volledig kunt benutten bij de exploitatie van een parkeergarage. De gebruikte materialen en de toegepaste bouwmethoden zijn een belangrijke factor. Alleen al de hoeveelheid gebruikte bouwmaterialen speelt hierbij een belangrijke rol: staal en cement vertegenwoordigen zogenaamde grijze energie. Het Huber Parking Flex Systeem reduceert het materiaalgebruik echter tot een minimum dankzij de sterk geoptimaliseerde staalcomposiet constructiemethode. Dit betekent lichtere onderdelen en minder grijze energie en vermindert bovendien de uitstoot tijdens transport.

Nieuwe materialen

De CO2-voetafdruk van uw parkeergarage kan aanzienlijk worden verminderd door regeneratieve, duurzame bouwmaterialen te gebruiken. Waar mogelijk gebruiken we recyclebare materialen of materialen die al gerecycled zijn. Dit omvat hout uit duurzame bosbouw - vooral voor gevels - of het gebruik van materialen die al gerecycled zijn. We investeren ook in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe materialen: koolstofbeton (beton met carbon wapening) wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende bouwmaterialen van de toekomst. Dit composietmateriaal is extreem sterk, corrosiebestendig en duurzaam. Vergeleken met staal is het 4,5 keer lichter. Het heeft ook 9 keer de treksterkte van betonstaal. In verhouding is het koolstofcomposiet 40 keer krachtiger. In combinatie met beton als composiet betekent dit aanzienlijk minder materiaal, minder gewicht en minder uitstoot. En aan het einde van de levenscyclus kan 99% van het koolstofbeton per soort worden gescheiden en gerecycled. Huber Parking ondersteunt deze innovatie niet alleen als lid van de C3 Carbon Concrete Composite Association, maar geeft ook substantiële steun aan de start-up Carbon 360 bij de ontwikkeling van modules voor gevelpanelen, steunmuren en vloerplaten.

Digitaal ontwerpen

Door processen in de verschillende ontwerpfasen te stroomlijnen met intelligente, digitale tools, minimaliseren we ontwerpfouten, kosten en energie. Aan de andere kant maximaliseren we de hoeveelheid materiaal die aan het einde van de levenscyclus beschikbaar is voor de circulaire economie. Daarnaast helpt intelligent, digitaal ontwerp ons om logistieke processen te optimaliseren. Het resultaat voor u is een minimale CO2-uitstoot tijdens de bouwfase en een zo waardevol mogelijk "tweede leven" voor uw parkeergarage aan het einde van de levenscyclus.

Meer over BIM

Digitale Parkeergarage

Meer over het Flex-systeem

Flexibel Systeem

Lopende operatie.

Denk nu al aan later.

We ontwerpen uw parkeergarage zodanig dat deze minimale ruimte inneemt. Met een intelligent ontworpen plattegrond die ook de verkeersstromen optimaliseert – denk aan: ingangen/uitgangen, hellingbanen, etc. In combinatie met een intuïtief verkeersconcept, minimaliseert dit de CO2-uitstoot van verkeer dat op zoek is naar parkeerplaatsen. Intelligente verkeersgeleidingssystemen ondersteunen deze aanpak. Naast statische, intuïtief begrijpelijke oriëntatiepunten, spelen digitale systemen hier een vooraanstaande rol: van displays met informatie over vrije parkeerplaatsen tot barrièrevrij ‘free flow’-parkeren en geautomatiseerde parkeerprocessen in de toekomst. Dit vereist een digitale infrastructuur die in ieder geval vooraf gepland moet zijn: denk bijvoorbeeld aan vroegtijdige aanleg van elektriciteitsvoorzieningen, het creëren van ruimte voor energieopslag of de beschikbaarheid van Wi-Fi in het gebouw. Vooruitkijken en plannen: dit vergemakkelijkt ook het achteraf aanpassen en moderniseren van uw gebouw aanzienlijk.

Digitale Parkeergarage

Intelligente energie-efficiëntie.

Verlichting

Duurzame parkeergarages besparen elektriciteit. Er worden bijvoorbeeld passende, energiebesparende verlichtingsniveau's gebruikt, omdat ook 's nachts de veiligheid moet worden gegarandeerd. Efficiënte en intelligente verlichtingssystemen voor parkeergarages (IPS) hebben daarom een aanzienlijke invloed op de bedrijfskosten. Oplossingen met LED's bieden optimale en homogene verlichting met een laag energieverbruik. Als dit wordt gecombineerd met sensoren, wordt het besparingseffect vermenigvuldigd: de verlichting reageert dan alleen op beweging en wordt alleen actief als er daadwerkelijk licht nodig is.

Zonne- en windenergie

Duurzame parkeergarages wekken elektriciteit op en slaan deze op. De over het algemeen platte en relatief hoge daken zijn daarom perfect voor het gebruik van hernieuwbare energie. Zowel fotovoltaïsche als windenergiesystemen kunnen worden gebruikt - natuurlijk ook in combinatie. Geïntegreerde energieopslagsystemen ondersteunen een optimaal gebruik van de opgewekte CO2-vrije energie. Het voordeel voor u: onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet en de tarieven, want met een intelligent aangestuurd energiebeheersysteem kan uw parkeergarage energiezelfvoorzienend worden geëxploiteerd en / of uw aangrenzend kantoor / bedrijfspand van zelf opgewekte energie worden voorzien. U kunt zelfs geld verdienen door overtollige energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet, aangezien PV-modules momenteel tot 420 kWh elektriciteit per jaar kunnen opwekken. Overigens ontstaat er nog een andere synergie bij het gebruik van een PV-systeem op groene daken, namelijk met betrekking tot de koeling van het dak.

E-mobiliteit

Duurzame parkeergarages bevorderen alternatieve mobiliteitsoplossingen. Fietsparkeerplaatsen, deelauto-aanbiedingen, goede aansluitingen op het openbaar vervoer, enz.: ons doel is om de overstap naar milieuvriendelijke vervoersmiddelen te bevorderen. Daarom ontwerpen en bouwen we parkeergarages als mobiliteitshubs die strategisch dicht bij het openbaar vervoer en fietspaden liggen en houden we rekening met busplatforms en bijbehorende recreatiegebieden. Oplaadpunten voor e-auto's en e-bikes horen hier natuurlijk net zo goed bij. In de toekomst kunnen parkeergarages nog meer belangrijke toegevoegde waarde bieden door bufferopslag: Dankzij vehicle-to-grid-technologie (V2G-technologie) kunnen elektrische voertuigen waardevolle energieleveranciers en stabilisatoren van het elektriciteitsnet worden. De voorwaarde hiervoor is de optimalisatie van bidirectionele oplaadtechnologieën en de hoogspanningsaccu's van elektrische voertuigen.

Intelligent waterbeheer.

Afvoersystemen

Duurzame parkeergarages maken zorgvuldig gebruik van water als grondstof. Met moderne regenwaterretentiesystemen wordt regenwater dat zich op het terrein verzamelt, geïnfiltreerd, opgeslagen en hergebruikt of met een gereduceerde snelheid in het openbare riool geloosd. Vooral bij hevige regenval, die steeds vaker leidt tot overstromingen in afgesloten stedelijke gebieden, helpen moderne parkeergarages de druk op de rioleringssystemen te verlichten. Wateropslag is ideaal wanneer groengebieden in, op en naast de parkeergarage besproeid moeten worden, wat op zijn beurt de biodiversiteit bevordert.

Groene daken en retentiedaken

Duurzame parkeergarages vangen regenwater op verschillende manieren op. Huber Parking raadt retentiedaken aan. Ze zijn niet alleen een symbool van stedelijke duurzaamheid, maar vooral een innovatieve en efficiënte oplossing voor het vasthouden en hergebruiken van regenwater, omdat ze de neerslag tijdelijk absorberen en het vocht op een gecontroleerde manier afgeven. Bovendien bevorderen de planten de verdamping van water. In tijden van klimaatverandering bewijzen deze daken hoe moderne architectonische oplossingen kunnen voorzien in de behoeften van zowel mensen als de planeet — vooral als het gaat om het beheer van vitale hulpbronnen zoals water.

Intelligent microklimaat.

Gevel- en dakbegroening

Duurzame parkeergarages zijn groen. Dat bedoelen we letterlijk: groene daken en gevels vervullen belangrijke functies naast hun visuele aantrekkingskracht. Ten eerste dragen ze bij aan de verbetering van het stedelijke microklimaat, omdat ze helpen het gebouw te koelen en zo het stedelijke hitte-eilandeffect verminderen. Ten tweede verbeteren ze de luchtkwaliteit - een factor die steeds belangrijker wordt in stedelijke gebieden. Ten derde bieden ze met natuurinclusief bouwen belangrijke habitats voor planten en dieren. Dit creëert duurzame oases midden in de stedelijke omgeving, die mensen ook ervaren als aangename plekken om tijd door te brengen en waar ze graag gebruik van maken. Groene gebieden met mos, gras of bladeren hebben immers het positieve effect dat ze een kalmerend effect hebben op mensen.

Natuurlijke ventilatie

Duurzame parkeergarages maken gebruik van natuurlijke ventilatie en besparen zo energiekosten. Huber Parking bouwt open parkeergarages waarin ten minste een derde van de geveloppervlakte open is. Dit betekent dat mechanische ventilatiesystemen overbodig zijn. Het doel is om rekening te houden met de gezondheid van mensen en het gebruikerscomfort te verhogen. Dit is een bijzonder belangrijke factor in parkeergarages vanwege de relatief hoge verkeersdichtheid. Tegelijkertijd helpen onze intelligente systemen om energie te besparen. Vooral wanneer ze worden gecombineerd met groene gevels en daken: De planten gebruiken meer dan 90% van de zonne-energie die door groene gebieden wordt "onderschept" voor verdamping. Dit zorgt voor verkoeling. Groene ruimten verbeteren ook meetbaar de luchtkwaliteit.

Menselijke activiteiten

Duurzame parkeergarages bieden aantrekkelijke recreatieve ruimten. Ze kunnen daarom belangrijke aspecten van stadsplanning en landschapsarchitectuur aanpakken en een positieve emotionele en sociale invloed hebben op het microklimaat. Mobiliteitshubs kunnen niet alleen ruimte bieden voor extra diensten die het dagelijks leven gemakkelijker maken, maar ook voor sociale interactie: ruilwinkels, espressobars, co-working spaces — eigenlijk zijn er geen grenzen aan de verbeelding. Alles wat een betekenisvolle waarde toevoegt aan de overgangsruimtes van stedelijke mobiliteit kan worden geïntegreerd om deze toekomstige vervoershubs aantrekkelijker te maken voor gebruikers.

Referenties.

Geen beloftes. Maar gebouwde realiteit.

Huber Parking doet niet alleen beloftes over duurzaamheid. Onze projecten tonen een indrukwekkende staat van dienst met relevante ervaring en succes. U heeft daar baat bij, omdat wij echt weten waarover we spreken. Maar overtuig uzelf, bijvoorbeeld aan de hand van deze referenties.

Alle referenties